Ochrana osobných údajov a GDPR

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Poskytovateľ služieb:

SMILES SK s. r. o.
Nábrežná 4417/10
Prešov 080 01
IČO: 46866736
DIČ: 2023676985

 

Vyplnením a odoslaním formulára na webových stránkach https://smiles.sk beriete na vedomie, že nám poskytujete nasledujúce informácie: meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa, poštová adresa, IP adresa, a ďalšie informácie, ktoré poskytnete vo formulári.

 

Všetky tieto informácie zostanú uložené v databáze v hostingu webstránky (websupport.sk), a tiež uložené v e-maili na serveri prevádzkovateľa emailovej služby (websupport.sk) a v počítači poskytovateľa, a zálohované v cloudových službách (OneDrive, Dropbox, MEGA, GoogleDrive).

Prístup k týmto databázam, cloudu a prístupom, ako virtuálnym, tak fyzickým, je zabezpečený ochranou s viacfaktorovou autentifikáciou a zabezpečená aj antivírovou a firewallovou ochranou.

Poskytnuté informácie sa budú používať len za účelom vzájomnej komunikácie a v prípade, že vám budeme poskytovať aj služby, tak sa prenesú aj do databázy „evidencia servisov“. Taktiež ich môžeme využívať pre interné štatistické účely a prípadne pre dodatočné kontaktovanie a starostlivosť o zákazníka a informovanie o nových službách a podobne.

Naša firma sa riadi zásadami GDPR a urobí maximum pre ochranu vašich údajov. V žiadnom prípade poskytnuté údaje nebudeme poskytovať tretím stranám mimo štátnych orgánov a dodávateľom tovaru v prípade, že vám bude tovar odosielať priamo.

V prípade, že chcete, aby sme vaše údaje trvale vymazali, napíšte nám na smiles@smiles.sk a my to urobíme do troch pracovných dní.

 

 1. Kto je správca osobných údajov
 • SMILES SK s. r. o. zo sídlom Nábrežná 10, 08001 Prešov, IČO: 46866736, DIČ: 2023676985, Obch. reg. : Okr. súd Prešov, oddiel: Sro, vložka: 27161/P, smiles@smiles.sk, 0948 434 763
 1. Zásady spracovania osobných údajov
 • osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
 • osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlúčiteľný
 • rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov
 • prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
 • osobné údaje uchovávame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú spracovávané
 • osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným, či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením nebo poškodením.
 1. Aké osobné údaje spracovávame
 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • IP adresa
 • a ďalšie informácie, ktoré poskytnete vo formulári.
 1. Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame
 • predaj tovaru a služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia, plnenie zmluvy
 1. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme
 • našim dodávateľom tovaru a logistiky
 • orgánom štátnej správy
 1. práva subjektov údajov
  Podľa GDPR sú Vaše práva:
 • Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
 • Právo subjektu OU byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
 • Právo subjektu OU vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
 • Právo subjektu OU na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
 • Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
 • Právo subjektu OU žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
 • Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)

V súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Súčasne Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Firma

SMILES SK s. r. o. Prešov 0948 434 763
051/202 89 75

SOCIÁLNE SIETE